Logo of Maastricht Summer School

Ace Your Skills: Soft Skills to Thrive at Maastricht University - August Edition

Maastricht Summer School
Netherlands, Maastricht
Maastricht Summer School Netherlands, Bonnefantenstraat 2, 6211 KL Maastricht, The Netherlands
Tuition fee €40 one-time

The tuition fee includes lunch!

Overview

Scroll naar beneden voor de Nederlandse beschrijving

Overview
The “Ace Your Skills: Soft Skills to Thrive at Maastricht University” workshop is designed to empower university prospective students with essential soft skills that are crucial for academic success and personal growth. This interactive and engaging workshop aims to equip participants with the necessary tools and techniques to excel in their journey at Maastricht University (UM) through three main pillars of skills:

Personal
Participants will explore personal soft skills, focusing on three key areas: self-confidence, motivation, and resilience and coping. Through interactive exercises and discussions, participants will learn techniques to boost their self-confidence, discover strategies to stay motivated during their academic journey, and develop resilience and coping mechanisms to navigate challenges effectively.

Social
Social soft skills are essential for effective communication and collaboration in university life. Participants will delve into three crucial areas: reflecting on their own identity, communication skills, and teamwork and collaboration. Through various activities, participants will gain insights into their own identities, understand the impact of effective communication, and learn how to work collaboratively with the diverse teams they will join at UM.

Study
To excel academically at UM, students need strong study skills. Particularly when they are first comers to UM’s teaching methodology, called Problem-Based Learning (PBL). In the study pillar of this workshop, participants will focus on three fundamental skills: problem-solving, self-regulation, and time management. Through practical exercises and real-life scenarios, participants will develop problem-solving strategies, learn techniques to regulate their learning process, and acquire effective time management skills to maximise productivity.

This workshop is ideal for prospective students entering their higher education journey at UM who are seeking to enhance their soft skills and succeed academically. Participants will leave the workshop equipped with a comprehensive set of tools and techniques to thrive in their university life, both academically and personally. Join us for an engaging and transformative learning experience that will empower you to ace your skills and unlock your full potential at university.

Learning Goals
By the end of this workshop, participants will:
• Develop a strong foundation in personal skills, social skills, and study skills.
• Gain self-awareness and understand the importance of self-improvement.
• Enhance their ability to communicate effectively and collaborate with peers.
• Cultivate problem-solving skills to tackle academic challenges.
• Acquire self-regulation techniques to manage time and tasks efficiently.


Algemeen
De workshop “Ace Your Skills: Soft Skills to Thrive at Maastricht University” is ontworpen om (aankomend) studenten te voorzien van vaardigheden die cruciaal zijn voor studiesucces en persoonlijke groei. Deze interactieve en boeiende workshop is erop gericht deelnemers uit te rusten met de nodige tools en technieken om het meeste te halen uit hun tijd aan de Universiteit Maastricht (UM). Als uitgangspunt tijdens deze workshop werken we met drie soorten vaardigenheden:

Persoonlijke vaardigheden
De deelnemers verkennen persoonlijke vaardigheden, met de nadruk op drie belangrijke onderdelen: zelfvertrouwen, motivatie, en veerkracht en coping. Door middel van interactieve oefeningen en discussies leren studenten technieken om hun zelfvertrouwen te vergroten, ontdekken ze strategieën om gemotiveerd te blijven tijdens hun studie en ontwikkelen ze veerkracht en coping mechanismen om uitdagingen effectief het hoofd te bieden.

Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zijn essentieel voor effectieve communicatie en samenwerking tijdens de studie en later in het leven. De deelnemers zullen zich verdiepen in drie belangrijke onderdelen: reflecteren op de eigen identiteit, communicatievaardigheden en teamwerk en samenwerking. Via verschillende activiteiten zullen studenten inzicht krijgen in hun eigen identiteit, de impact van effectieve communicatie begrijpen en leren de zij hoe ze effectief kunnen samenwerken met de diverse teams waar ze tijdens hun studie mee te maken zullen krijgen.

Studievaardigheden
Om het meeste uit de studie aan de UM te halen, hebben studenten sterke studievaardigheden nodig. Zeker als ze voor het eerst kennismaken met de onderwijsmethode van de UM, Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Binnen het onderdeel studievaardigheden van deze workshop richten de deelnemers zich op drie fundamentele vaardigheden: probleemoplossend denken, zelfregulering en timemanagement. Door middel van praktische oefeningen en real-life scenario’s ontwikkelen studenten probleemoplossende strategieën, leren ze technieken om hun leerproces te reguleren en leren ze effectieve time management vaardigheden om het meeste uit hun studie te halen.

Deze workshop is ideaal voor (aankomend) studenten die op het punt staan met hun studie aan de UM te beginnen en die hun vaardigheden willen verbeteren en studiesucces willen vergroten. Na afloop van deze workshop hebben deelnemers een uitgebreide set hulpmiddelen en technieken waarmee ze hun volledig potentieel op de universiteit kunnen benutten.

Leerdoelen
Aan het eind van deze workshop hebben deelnemers:
• Een sterke basis ontwikkeld in persoonlijke -, sociale – en studievaardigheden
• leren reflecteren op hun eigen identiteit en hun zelfbewustzijn vergroot.
• Hun vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met collega’s verbeterd
• probleemoplossende vaardigheden verworven om academische uitdagingen aan te gaan.
• Zelfreguleringstechnieken aangeleerd om tijd en taken efficiënt te beheren.

Programme structure

13 August 2024: 6 hour class
14 August 2024: 6 hours class

Apply now! Maastricht Summer School 2023/24
Application deadline
12 Jul 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
12 Aug 2024
Apply now! Maastricht Summer School 2023/24
Application deadline
12 Jul 2024, 23:59:59
Central European Time
Studies commence
12 Aug 2024